Thuiszitters

Voor leerlingen die tijdelijk niet in staat zijn om volledig onderwijs te volgen, kunnen reguliere scholen vanaf 1 augustus 2018
net als (v)so-scholen afwijken van de onderwijstijd als zij daartoe ontheffing krijgen van de inspectie.
De school moet voor een leerling een ontwikkelingsperspectief opstellen en aangeven hoe kan worden opgebouwd naar volledig onderwijs.
Het is mogelijk om in de tussentijd digitaal lesmateriaal in te zetten.
Dit is een tijdelijke oplossing, die past in een traject waarin wordt toegewerkt naar het volgen van volledig onderwijs op een bekostigde school.

Oorzaken:
We kennen verschillende soorten relatief verzuim.
Het kan gaan om spijbelen, door een gebrek aan motivatie of achterliggende problemen van de leerling.
Dit type relatief verzuim kan uitgroeien tot langdurig relatief verzuim. Reden van dit type verzuim wordt veroorzaakt
door een combinatie van een aantal factoren.
Er is sprake van emotionele, lichamelijke, leer- en/of gedragsproblemen bij de jongere en/of opvoedingsproblemen bij de ouders.
Als een jongere moeite heeft om mee te komen op school of slecht aansluiting vindt bij leeftijdsgenoten,
kan ook dat bijdragen aan het ontstaan van langdurig relatief verzuim.

Bron: Beantwoording Kamervragen over cijfers schoolverzuim en vrijstellingen funderend onderwijs d.d. 08-05-2018